Zahraj si na Praha Žije Hudbou

Staňte se součástí druhého ročníku festivalu pouličního umění v hlavním městě Praha Žije Hudbou, který proběhne 7.-9.6.2018. Zvuky, světla, barvy a slova oživí Prahu. Hudba se bude ozývat ze všech koutů. Ulice se změní v unikátní jeviště, které může být Vaše. Pojďme si v našem městě jeden letní víkend užít to, co je vyhláškou zakázáno. Vystoupení bude probíhat bez ozvučení. Uzávěrka přihlášek je 13.5.2018. Přihlašovat se můžete i později, ale nemůžeme zaručit místo v programu.

Kontaktní osobaContact person

Ano (yes)Ne (no)

Kdy (při zvolení více možností se spíše zařadíte na program) *When (selecting more options makes it more propable to fit in the line-up)
ránomorning
9:00-12:00
odpoledneafternoon
12:00-17:00
večerevening
17:00-21:00
afterparty
 
21:00-...
8.6.
pátekfriday
1 1 1 1
9.6.
sobotasaturday
1 1 1 1
Typ vystoupení*Type of performance

hudba (music)tanec, breakdance (dance, breakdance)divadlo, pantomima (theatre, pantomime)kouzla, žonglování (magic tricks, juggling)výtvarné umění (art)freestyle, slam poetryjiný typ (other type)

Podmínky smlouvy o provedení uměleckého vystoupení

 • Vystoupení se uskuteční v jednom z časů nabídnutých Interpretem, přičemž volba konkrétního času z nabídky je právem Pořadatele (bude oznámeno Interpretovi společně s akceptací jeho nabídky).
 • Vystoupení se uskuteční v Praze na konkrétním místě dle volby Pořadatele (bude oznámeno Interpretovi společně s akceptací jeho nabídky).
 • Vzhledem k pouliční formě Festivalu interpret vystoupí bez nároku na odměnu ze strany Pořadatele, přičemž Pořadateli nevzniká žádné právo na podíl na plnění třetích osob poskytnutých interpretovi během a v souvislosti s vystoupením na Festivalu (tj. výnos z klobouku je Váš).
 • Vystoupení se uskuteční formou pouliční veřejné produkce či doprovodného hudebního ozvučení, tj. bez elektřiny a zesilovačů, v zásadě akusticky, maximálně s použitím malých zesilovacích zařízení na baterie s výkonem 5-30W.
 • Interpret je povinen zajistit si veškerou aparaturu potřebnou pro své vystoupení na Festivalu na vlastní náklady.
 • Interpret je povinen se realizovat své vystoupení v obvyklé kvalitě a nejméně v délce 40 minut a maximálně v délce 60 minut.
 • Interpret je povinen po celou dobu svého vystoupení na Festivalu a v souvislosti s ním dodržovat veškeré pokyny zástupců Pořadatele. Interpret je dále povinen za všech okolností dbát dobrého jména Pořadatele i Festivalu.
 • Interpret se zavazuje propagovat své vystoupení na oficiálním webu a profilech na sociálních sítích.
 • Interpret je povinen dorazit na místo vystoupení sdělené mu Pořadatelem 30 minut před začátkem vystoupení a nahlásit se zástupci Pořadatele.
 • Interpret souhlasí s pořízením a použitím záznamu jeho vystoupení pro účely propagace festivalu a jeho partnerů a uděluje tímto Pořadateli výhradní licenci k užití takto získaných materiálů.
 • Při porušení jakékoli povinnosti Interpreta je Pořadatel oprávněn ukončit vystoupení Interpreta a Interpreta vykázat z míst, na kterých se odehrává Festival a Interpret se zavazuje přerušení vystoupení a vykázání strpět.
 • Interpret je oprávněn před veřejností spojovat s Festivalem pouze vystoupení, které se odehraje v čase a na místě dle pokynů zaslaných Interpretovi společně s akceptací jeho nabídky. Interpret nesmí v jiné souvislosti používat název Festivalu či název Pořadatele, ani jinak vyvolávat dojem, že jeho vystoupení s nimi souvisí.

Těšíme se na festivalu! Ať Praha hraje! 🙂

Nerudný fest.cz, o.s., IČ: 265 788 24 se sídlem Národní 341/23, 110 00 Praha, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19575 (dále jen „Pořadatel“) jako pořadatel festivalu pouličního umění Praha žije Hudbou (dále jen „Festival“) tímto v souladu s § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, činí tuto výzvu umělcům a interpretům k podávání nabídek na uzavření smlouvy o provedení uměleckého vystoupení, a to za podmínek vymezených dále (viz konec formuláře).

Podmínky veřejné soutěže

Každý kdo odešle Pořadateli zcela vyplněný formulář (dále jen „Interpret“) činí Pořadateli nabídku na uzavření smlouvy o provedení uměleckého vystoupení za podmínek specifikovaných výše.

Nabídky lze zasílat prostřednictvím tohoto formuláře i po uzávěrce 13.5.2018, avšak po tomto datu se značně snižuje šance na zařazení do programu.
Pořadatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o provedení uměleckého vystoupení na základě všech mu vyhovujících nabídek. Pořadatel si vyhrazuje právo zaslanou nabídku nepřijmout bez udání důvodu, či požadovat její změnu nebo doplnění, a to i po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.

Pořadatel je kdykoli oprávněn měnit podmínky této veřejné soutěže, nebo ji zcela a bez náhrady zrušit.